Pan  Yuteng             Secretary of FNU Party Committee

Wang Changping    President

Chen Xiaohong        Deputy Secretary of FNU Party Committee

Tu Rong                    Deputy Secretary of FNU Party Committee

Zheng Jiajian            Vice President

Yang Yusheng          Standing Member of FNU Party Committee, Vice President

Chen Qinghua          Standing Member of FNU Party Committee, Vice President

Lin Yueen                  Standing Member of FNU Party Committee,  Secretary of Commission for Discipline Inspection

Wu Jianfeng              Standing Member of FNU Party Committee, Vice President

 

 

 

 

 

返回原图
/